De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op https://lingeriebo.be/ en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Lingerie Bo is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Lingerie Bo en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door Lingerie Bo gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Lingerie Bo behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Lingerie Bo bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

In geval van niet tijdige betaling is Lingerie Bo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

De door Lingerie Bo opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met je op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz.

Levering geschiedt per postpakket, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

De levering- of verzendkosten worden je meegedeeld vóór het bevestigen van jouw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten gegeven.

Productinformatie

Lingerie Bo is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Lingerie Bo doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Lingerie Bo je zo snel mogelijk verwittigen.

De producten aangeboden door Lingerie Bo voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij Lingerie Bo heb je volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
Deze periode gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, verkoopbare en ongebruikte staat verkeren.
Vanuit het oogpunt van hygiëne zijn aanvullende retourvoorwaarden van toepassing.  In algemene zin wordt je verzocht om de broekjes te passen over de eigen slip.  In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, of dat de artikelen gewassen of gedragen werden, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren.  In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvang je van ons bericht per mail.

Wanneer je gebruik wenst te maken van het verzakingrecht dien je dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Je ontvangt daarna van ons een bevestigingsmail die je bij jouw terugzending voegt.  De goederen dien je uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Lingerie Bo ruilt de geretourneerde goederen om, of betaalt jou het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.  De keuze tot terugbetaling of het plaatsen van een nieuwe bestelling (met een omruilcode) ontvangen we per mail.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op jouw verzoek kan het product ook opnieuw naar je worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Goederen verkocht met korting worden steeds ingeruild tegen een tegoedcode/omruilcode.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres onder punt Maatschappelijke Zetel.

Gebreken

Je bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dien je na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
De wettelijke garantie is op al onze producten van toepassing.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Lingerie Bo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lingerie Bo niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Lingerie Bo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lingerie Bo haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lingerie Bo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lingerie Bo niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden je de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Lingerie Bo houdt zich strikt aan de wettelijke bepalingen inzake solden en kortingen.  Het kan dus zijn dat jouw bestelde producten, na jouw bestelling, tegen een goedkopere prijs aangeboden worden.  Gelieve daar rekening mee te houden.

Maatschappelijke zetel:

Lingerie Bo BV

Bredabaan 414, 2930 Brasschaat, Antwerpe,België
Telefoon: 003236520756
Bereikbaarheid:  maandag t/m zaterdag van 9u tot 18u
E-mail: info@lingeriebo.be
BTW: BE0875506360

ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr