De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op https://lingeriebo.be/ en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Lingerie Bo is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Lingerie Bo en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door Lingerie Bo gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Lingerie Bo behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Lingerie Bo bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

In geval van niet tijdige betaling is Lingerie Bo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Productinformatie

Lingerie Bo is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Lingerie Bo doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Lingerie Bo je zo snel mogelijk verwittigen.

De producten aangeboden door Lingerie Bo voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Gebreken

Je bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dien je na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
De wettelijke garantie is op al onze producten van toepassing.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Lingerie Bo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lingerie Bo niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Lingerie Bo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lingerie Bo haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lingerie Bo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lingerie Bo niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden je de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Lingerie Bo houdt zich strikt aan de wettelijke bepalingen inzake solden en kortingen.  Het kan dus zijn dat jouw bestelde producten, na jouw bestelling, tegen een goedkopere prijs aangeboden worden.  Gelieve daar rekening mee te houden.

Maatschappelijke zetel:

Lingerie Bo BV

Bredabaan 414, 2930 Brasschaat, Antwerpe,België
Telefoon: 003236520756
Bereikbaarheid:  maandag t/m zaterdag van 9u tot 18u
E-mail: info@lingeriebo.be
BTW: BE0875506360

ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr